z

« Powrót do aktualności

Regulamin konkursu dla klientów Grupy Furman

"Wakacje Twoich marzeń”

 

 1. Organizatorami konkursu są podmioty skupione w Grupie Furman:
 1. Krzysztof Furman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIERUCHOMOŚCI-FURMAN KRZYSZTOF FURMAN z siedzibą w Pile, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7640077127, REGON: 570013946,
 2. Krzysztof Furman oraz Wojciech Furman prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą FURMAN FINANSE SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH FURMAN, KRZYSZTOF FURMAN z siedzibą w Pile, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP spółki cywilnej: 7642664811, REGON spółki cywilnej: 302493747,
 3. KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO "PROFIT" FURMAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pile (ul. Bydgoska 81 lok. 3, 64-920 Piła), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000300659, NIP: 7642591302, REGON: 300795852.
 1. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia  2019 r.  i trwać będzie do 31 grudnia  2019 r.
 2. Losowanie nagrody odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020 roku, w siedzibie Nieruchomości Furman w Pile przy Al. Piastów 5 lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora. Termin i miejsce losowania zostaną podane najpóźniej na 10 dni przed datą odpowiedniego losowania na stronie firmowej i fan pagu Organizatora.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy klienci firm skupionych w Grupie Furman, którzy skorzystali z usług ww. firm w okresie trwania konkursu. Konkurs dotyczy również oddziałów franczyzowych Nieruchomości Furman w Czarnkowie, Chodzieży, Wałczu, Wągrowcu, Złotowie i Poznaniu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie (po zrealizowaniu usługi) kuponu konkursowego. Druk kuponu należy pobrać u pracownika firmy.
 5. Jako realizację usługi rozumie się: kupno lub sprzedaż nieruchomości za pośrednictwem firm wymienionych w pkt. 1, zrealizowanie wyceny nieruchomości, skorzystanie z doradztwa kredytowego (podpisanie umowy kredytowej).
 6. Kupony konkursowe wydane zostają na prośbę klienta maksymalnie w terminie do 60 dni od daty zrealizowania usługi.
 7. Do jednej transakcji każda ze stron otrzymuje jeden kupon niezależnie od ilości osób biorących udział w transakcji (np. spadkobiercy).
 8. W losowaniu biorą udział tylko kupony klientów którzy uiścili w całości wynagrodzenie za świadczone usługi przez biura organizatorów konkursu.
 9. Zwycięzcy o wyniku losowania zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub listownie w ciągu 7 dni od dnia losowania.
 10. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia odpowiedzieć Organizatorowi, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 11. Nagrodą w konkursie są dwu osobowe wakacje do jednej ze stolic Europy . Klient wybiera miejsce z listy przedstawionej przez Organizatora. Termin zrealizowania nagrody zostanie uzgodniony każdorazowo ze zwycięzcą konkursu indywidualnie. Miejsce wyjazdu (z poza listy organizatora) może zostać zmienione za zgodą Organizatora. Obowiązuje równowartość kwoty oferty z listy organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania listy nagród w trakcie trwania konkursu.
 13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, tj. podawanych na kuponie konkursowym oraz wizerunku, jest każdy z Organizatorów wskazanych w pkt. 1 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 81/3, drogą e-mailową pod adresem: biuro@furman24.pl   lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. +48 67 213 70 70.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, jak również wydania Uczestnikom nagród i ich rozliczenia (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika Konkursu wyrażona poprzez przekazanie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego kuponu konkursowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, wykonywania akcji promocyjnych dotyczących usług Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego usług Administratora, co stanowi działania mieszczące się w granicach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. podmioty prowadzące obsługę informatyczną Administratora). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • cofnięcia - w dowolnym momencie - zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres:64-920 Piła, ul. Bydgoska 81/3 lub (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@furman.24.pl .

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu posiadają oni prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych wskazanych na kuponie konkursowym jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi uwzględnienia danego zgłoszenia w konkursie oraz przyznania, przekazania i rozliczenia nagrody.

Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (z zastrzeżeniem, iż dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Uczestnika Konkursu uprzednio wyrażonej zgody).

Niezależnie od powyższego dane osobowe Uczestników Konkursu - w zakresie ograniczonym, tj. przy zachowaniu zasady minimalizacji danych osobowych - będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny (1) dla celów związanych z rozliczeniem konkursu, a także (2) dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika Konkursu kuponu konkursowego oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku poprzez opublikowanie go (wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości, w której mieszka) na stronie internetowej każdego z Organizatorów.
 2. Wyniki losowania zostaną przedstawione w siedzibie firmy, na stronach internetowych organizatorów oraz na ich profilach firmowych na stronie www.facebook.pl oraz w wybranych przez Organizatora mediach.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy firm wymienionych w pkt. 1 ani ich najbliższe rodziny.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
 5. Wszystkie wątpliwości dotyczące zasad konkurs, postanowień regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

Piła, dnia 02.01.2019 r.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem