Aktualności

Finał Pilskiej Akademii Umiejętności

Pod koniec maja odbył się IV Finał Pilskiej Akademii Umiejętności. Celem tej inicjatywy jest pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród naszej młodzieży poprzez zainteresowanie współczesnymi formami promocji firm, tworzeniem planu marketingowego i filmu reklamowego, prowadzeniem działalności gospodarczej. Uczy niezależnego myślenia oraz korzystania z nowatorskich narzędzi informatycznych.
Wspominając w piątkowe przedpołudnie piękną Galę prezentujemy film współpracującej z nami fantastycznej grupy z Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile:
Julii Hedeszyńskiej
Małgosi Mateji
Wiktorii Sawicz
Szymona Kanduły
Wiktora Lisieckiego
pracujących pod opieką niezastąpionej p. Jolanty Tancogne.
Brawo Wy!

więcej

Dzień Dziecka

Każdy dzień jest dobrym dniem do świętowania szczególnie zbliżający się Dzień Dziecka bo przecież w każdym z nas drzemie dziecko!

W dniach od 30.05.2019 do 07.06.2019 z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy specjalne rabaty dla klientów zgłaszających nieruchomość do sprzedaży. Szczegóły w naszych biurach przy Al. Piastów 5 oraz przy ul. Bydgoskiej 81.

Cenimy Twój czas więc jeżeli chcesz umówić spotkanie na konkretną godzina możesz to zrobić dzwoniąc pod nr 67 351 50 50 oraz 67 213 70 70

więcej

EMOCJE ZWIĄZANE Z 8. EDYCJĄ MUZYCZNEJ DYCHY JUŻ ZA NAMI!

W niedzielnej imprezie wzięło udział ok 350 zawodników, na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody finansowe, vouchery Grupa Furman oraz puchary!

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za rok!

więcej

więcej

Zapraszamy! Bilety do nabycia w pilskich biurach Nieruchomości Furman: Al. Piastów 5 oraz ul. Bydgoska 81

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że są już w sprzedaży bilety na koncert FESTIVAL POKOLEŃ, który odbędzie się 19 lipca w Czarnkowie ????????????
Na koncercie wystąpią:
✅ FROM
✅ MATEUSZ ZIÓŁKO
✅ MYSLOVITZ
✅ BEATA I BAJM
Bilety do nabycia w biurach Nieruchomości Furman w Czarnkowie, Chodzieży i Pile - TYLKO W PRZEDSPRZEDAŻY ????????????
Serdecznie zapraszamy ????????????????

więcej

Regulamin konkursu dla klientów Grupy Furman

"Wakacje Twoich marzeń”

 

 1. Organizatorami konkursu są podmioty skupione w Grupie Furman:
 1. Krzysztof Furman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NIERUCHOMOŚCI-FURMAN KRZYSZTOF FURMAN z siedzibą w Pile, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7640077127, REGON: 570013946,
 2. Krzysztof Furman oraz Wojciech Furman prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod firmą FURMAN FINANSE SPÓŁKA CYWILNA WOJCIECH FURMAN, KRZYSZTOF FURMAN z siedzibą w Pile, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP spółki cywilnej: 7642664811, REGON spółki cywilnej: 302493747,
 3. KANCELARIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO "PROFIT" FURMAN SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Pile (ul. Bydgoska 81 lok. 3, 64-920 Piła), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000300659, NIP: 7642591302, REGON: 300795852.
 1. Konkurs rozpoczyna się 1 stycznia  2019 r.  i trwać będzie do 31 grudnia  2019 r.
 2. Losowanie nagrody odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020 roku, w siedzibie Nieruchomości Furman w Pile przy Al. Piastów 5 lub innym miejscu wskazanym przez Organizatora. Termin i miejsce losowania zostaną podane najpóźniej na 10 dni przed datą odpowiedniego losowania na stronie firmowej i fan pagu Organizatora.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy klienci firm skupionych w Grupie Furman, którzy skorzystali z usług ww. firm w okresie trwania konkursu. Konkurs dotyczy również oddziałów franczyzowych Nieruchomości Furman w Czarnkowie, Chodzieży, Wałczu, Wągrowcu, Złotowie i Poznaniu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i podpisanie (po zrealizowaniu usługi) kuponu konkursowego. Druk kuponu należy pobrać u pracownika firmy.
 5. Jako realizację usługi rozumie się: kupno lub sprzedaż nieruchomości za pośrednictwem firm wymienionych w pkt. 1, zrealizowanie wyceny nieruchomości, skorzystanie z doradztwa kredytowego (podpisanie umowy kredytowej).
 6. Kupony konkursowe wydane zostają na prośbę klienta maksymalnie w terminie do 60 dni od daty zrealizowania usługi.
 7. Do jednej transakcji każda ze stron otrzymuje jeden kupon niezależnie od ilości osób biorących udział w transakcji (np. spadkobiercy).
 8. W losowaniu biorą udział tylko kupony klientów którzy uiścili w całości wynagrodzenie za świadczone usługi przez biura organizatorów konkursu.
 9. Zwycięzcy o wyniku losowania zostaną poinformowani telefonicznie, mailowo lub listownie w ciągu 7 dni od dnia losowania.
 10. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia odpowiedzieć Organizatorowi, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 11. Nagrodą w konkursie są dwu osobowe wakacje do jednej ze stolic Europy . Klient wybiera miejsce z listy przedstawionej przez Organizatora. Termin zrealizowania nagrody zostanie uzgodniony każdorazowo ze zwycięzcą konkursu indywidualnie. Miejsce wyjazdu (z poza listy organizatora) może zostać zmienione za zgodą Organizatora. Obowiązuje równowartość kwoty oferty z listy organizatora.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania listy nagród w trakcie trwania konkursu.
 13. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, tj. podawanych na kuponie konkursowym oraz wizerunku, jest każdy z Organizatorów wskazanych w pkt. 1 (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 64-920 Piła, ul. Bydgoska 81/3, drogą e-mailową pod adresem: biuro@furman24.pl   lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel. +48 67 213 70 70.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, jak również wydania Uczestnikom nagród i ich rozliczenia (podstawa przetwarzania: zgoda Uczestnika Konkursu wyrażona poprzez przekazanie Organizatorowi wypełnionego i podpisanego kuponu konkursowego, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ponadto przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, wykonywania akcji promocyjnych dotyczących usług Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego usług Administratora, co stanowi działania mieszczące się w granicach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu będą w szczególności podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. podmioty prowadzące obsługę informatyczną Administratora). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnicy Konkursu posiadają prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • cofnięcia - w dowolnym momencie - zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi danych osobowych, wysłanego: (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres:64-920 Piła, ul. Bydgoska 81/3 lub (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@furman.24.pl .

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Konkursu posiadają oni prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Uczestników Konkursu danych osobowych wskazanych na kuponie konkursowym jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne w celu umożliwienia Administratorowi uwzględnienia danego zgłoszenia w konkursie oraz przyznania, przekazania i rozliczenia nagrody.

Administrator nie będzie w oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania konkursu (z zastrzeżeniem, iż dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Uczestnika Konkursu uprzednio wyrażonej zgody).

Niezależnie od powyższego dane osobowe Uczestników Konkursu - w zakresie ograniczonym, tj. przy zachowaniu zasady minimalizacji danych osobowych - będą przetwarzane przez okres, który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny (1) dla celów związanych z rozliczeniem konkursu, a także (2) dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Wypełnienie i podpisanie przez Uczestnika Konkursu kuponu konkursowego oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku poprzez opublikowanie go (wraz z imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości, w której mieszka) na stronie internetowej każdego z Organizatorów.
 2. Wyniki losowania zostaną przedstawione w siedzibie firmy, na stronach internetowych organizatorów oraz na ich profilach firmowych na stronie www.facebook.pl oraz w wybranych przez Organizatora mediach.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy firm wymienionych w pkt. 1 ani ich najbliższe rodziny.
 4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora
 5. Wszystkie wątpliwości dotyczące zasad konkurs, postanowień regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

Piła, dnia 02.01.2019 r.

 

więcej

NASI KLIENCI JADĄ DO BARCELONY!

 

Uwaga!

                Ogłaszamy konkurs dla wszystkich tegorocznych Klientów Grupy Furman (Nieruchomości Furman, Furman Finanse, Profit Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego).

Na początku stycznia 2019r. na naszym funpage na Facebook’u zaproponowaliśmy głosowanie na wybór europejskiej destynacji, do której zostanie ufundowana wycieczka dla zwycięzcy naszego konkursu.

Wybór padł na Barcelonę. I to właśnie tam niezapomniane, słoneczne chwile spędzi zwycięzca naszego konkursu!

Wśród Klientów, którzy w okresie od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. skorzystają z usług co najmniej jednej z firm wchodzących w skład Grupy Furman oraz wypełnią kupon konkursowy, rozlosowany zostanie pobyt w hiszpańskiej Barcelonie.

Integralną częścią ogłoszonego konkursu jest – REGULAMIN 

Zapraszamy…, zachęcamy…, kibicujemy!

 
więcej

Telemarketing dla pośredników

Ponieważ posiadamy wymagających Klientów, musimy być profesjonalni w każdym aspekcie naszej pracy! 
W związku z tym nasi Pośrednicy 26-09-2018r. wzięli udział w szkoleniu "Telemarketing dla pośredników" zorganizowanym przez SPON Pomorza i Kujaw.

więcej

Spotkanie autorskie z Barbarą Młynarską- Ahrens

W pilskim RCK 5-10-2018r. odbyło się spotkanie autorskie z Barbarą Młynarską- Ahrens (na które serdecznie zapraszaliśmy w postach z 21-09 oraz 3-10). 
Jako stały mecenas Krakowskiego Salonu Poezji mamy przyjemność przedstawić krótką fotorelację z piątkowego,nastrojowego wieczoru:

 

więcej

Oferta pracy

Doświadczony zespół doradców finansowych współpracujących z wiodącymi, ogólnopolskimi grupami pośrednictwa finansowego oraz firmami działającymi
w obszarze obrotu, zarządzania i wyceny nieruchomości poszukuje przedsiębiorczych, ambitnych osób do współpracy na stanowisko:

 

 

Doradca kredytowo - ubezpieczeniowy
Miejsce pracy: Piła

Nr referencyjny: PO_02/2018

Obowiązki:

 • sprzedaż i doradztwo za zakresie kredytów hipotecznych i gotówkowych oraz ubezpieczeń
 • pomoc klientom w uzyskaniu najlepszej oferty kredytowej lub ubezpieczeniowej
 • aktywne pozyskiwanie nowych klientów
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • dbanie o zachowanie najwyższych standardów obsługi klienta

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w branży kredytowej lub ubezpieczeniowej,
 • prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • preferowane wykształcenie  wyższe,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • pozytywne nastawienie, determinację i wytrwałość w realizacji własnych marzeń.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy o współpracę,
 • pełne szkolenie w ramach stanowiska pracy,
 • produkty najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych
 • przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji

CV z zdjęciem oraz list motywacyjny z zaznaczeniem nr referencyjnego w nagłówku wiadomości prosimy przesyłać do dnia 15.10.2018 r. na adres e-mail: rekrutacja@grupafurman.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie
z wybranymi kandydatami.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku rekrutacji: http://www.furman24.pl/artykul,332

więcej

Nasz zespół to 100% profesjonalizmu!

WSZYSCY pośrednicy pracujący w Nieruchomościach Furman to LICENCJONOWANI SPECJALIŚCI w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Powierzenie nam nieruchomości celem sprzedaży gwarantuje komfort i bezpieczeństwo transakcji!

więcej

5 niezapomnianych weekendów dla naszych Klientów

18 maja 2018r. w Biurze Nieruchomości Furman przy Al. Piastów 5 odbyło się zakończenie akcji „5 niezapomnianych weekendów dla naszych Klientów”. W finałowym losowaniu główną nagrodę voucher Travelist o wartości 1 000zł zdobył Pan Adam Radzicki, któremu serdecznie gratulujemy! Miło nam również zakomunikować, iż pozostałe nagrody w postaci voucherów Grupy Furman zdobyli: Pani Anna Jurkojć oraz Panowie Łukasz Klejna i Krzysztof Zakrzewski!

 

więcej

karta „Ubezpieczenie Twojej nieruchomości w prezencie”

Od teraz we wszystkich biurach Nieruchomości Furman przy zakupie nieruchomości oraz skorzystaniu z usługi bezpłatnego pośrednictwa kredytowego otrzymasz UBEZPIECZENIE TWOJEJ NIERUCHOMOSCI W PREZENCIE!!!

Pośrednicy  naszych pilskich oddziałów serdecznie zapraszają do biur:

Al. Piastów 5 oraz Bydgoska 81.

Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest w biurze Furman Finanse przy ul. Roosevelta 40, Piła.

więcej

VII ĆWIERĆMARATON MUZYCZNA ĆWIARTKA

więcej

Szkolenie DRESS CODE - zaliczone!

28 marca 2018r. mieliśmy okazję uczestniczyć w szkoleniu „Dress Code jako narzędzie w pracy pośrednika” . Warsztaty prowadzone były przez  Olafa Tabaczyńskiego, który jest  od dwudziestu lat dyrektorem artystycznym i właścicielem Akademii Wizażystyki  „MAESTRO”. Produkuje też własny, autorski sprzęt do Analizy Kolorystycznej C.A.S.  Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu studiował wzornictwo przemysłowe, architekturę wnętrz i rysunek. Jest  absolwentem „Visagist Academy Git Vare” w Szwecji i Niemczech oraz Szkoły „Revlon” w Wielkiej Brytanii i kursów Ruby Hammer w Londynie. Zdobył tytuł Mistrza Świata Makijażu Profesjonalnego.

więcej

Oferta pracy

                                   

Nieruchomości Furman są liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonują z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiadają oddziały w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Wałczu, Wągrowcu, Złotowie oraz w Poznaniu.

poszukujemy przedsiębiorczych i ambitnych osób

na stanowisko:

Dyrektora Zarządzającego Grupy Furman
Miejsce pracy: Piła

Nr referencyjny: PO_01/2018

Obowiązki:

 • wsparcie w ustalaniu celów i planów działania firmy,
 • wyznaczanie celów, egzekwowanie wyników,
 • współpraca z partnerami biznesowymi,
 • budowanie relacji oraz prowadzenie negocjacji z kluczowymi klientami,
 • nadzór nad prowadzonymi działaniami,
 • raportowanie wyników,
 • efektywne zarządzanie podległym zespołem pracowników, ich rozwojem i motywacją,

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • preferowane wykształcenie  wyższe,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • pozytywne nastawienie, determinację i wytrwałość w realizacji własnych marzeń.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy o współpracę,
 • samodzielne stanowisko pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy w profesjonalnym  zespole,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

CV + zdjęcie + list motywacyjny z zaznaczeniem nr referencyjnego w nagłówku wiadomości prosimy przesyłać do dnia 30.03.2018 r. na adres e-mail: rekrutacja@grupafurman.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie
z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

DZIEŃ POŚREDNIKA 2018r.

Tak jak w ubiegłych latach, również w tym roku bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji DNI OTWARTYCH, która organizowana jest z okazji Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.

W tym roku akcja odbędzie się w dniu 28 marca w środę od godz. 10:00.

Zapraszamy więc wszystkich na nieodpłatne konsultacje oraz spotkania (stacjonarnie w naszych biurach lub telefonicznie) z zainteresowanymi fachową wiedzą, którą podzielimy się z Wami.

Tym samym chcemy promować usługi pośrednictwa oraz zwrócić uwagę na rolę Pośrednika, jako gwaranta profesjonalizmu i bezpieczeństwa prowadzonych transakcji!

Jeszcze raz gorąco zachęcamy do odwiedzenia naszych pilskich biur: ul. Bydgoska 81 ( 67 213 70 70) oraz Al. Piastów 5 (67 351 50 50).

więcej

!!! WYNIKI IV LOSOWANIA !!!

Emocje czwartego losowania NIEZAPOMNIANYCH WEEKENDÓW DLA NASZYCH KLIENTÓW za nami!!! Wobec czego z radością zawiadamiamy, iż tym razem nagrodę główną – voucher TRAVELIST o wartości 1 000zł będziemy mieli przyjemność wręczyć panu Tomaszowi Kurpiel. Natomiast vouchery o wartości 300zł każdy na usługi GRUPY FURMAN otrzymują państwo:  Jolanta Rybak, Zenon Jakubczyk oraz Stanisław Ramus.

Serdecznie gratulujemy!!!

więcej

Nasza cegiełka na WOŚP

                W minioną niedzielę podczas 26 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Grupa Furman wylicytowała koszulkę piłkarską z autografem Roberta Lewandowskiego.

Tym samym wsparliśmy choć w niewielkim stopniu szlachetną akcję pomocy noworodkom!!! 

więcej

Grupa Furman popracowała kreatywnie!

 

 Po corocznym spotkaniu podsumowującym ubiegły rok sprzedażowy, pracownicy wszystkich oddziałów nieruchomości Furman, Profit oraz Furman Finanse 16 stycznia 2018r. wzięli udział w „Warsztatach integracyjnych Skrzynia Skarbów” poprowadzonych przez Panią Małgorzatę Burzyńską.

Co tu dużo mówić – zajęcia świetne, prowadząca rewelacyjna, a co najważniejsze uczestnicy aktywni  i baaardzo zaangażowani!

Dziękujemy Pani  Małgosiu za kreatywne zajęcia, dzięki którym rozruszaliśmy trochę nasze zwoje mózgowe!!! Brawo p. Małgosiu! Brawo My!

 

więcej

Zmiany, zmiany… z Nowym Rokiem w Nieruchomościach Furman !

Szanowni Klienci, informujemy, iż z początkiem stycznia 2018r. za zaangażowanie poparte sukcesami sprzedażowymi  powitaliśmy w oddziale przy Al. Piastów 5  naszą koleżankę Joannę Borek (dotychczas odział przy ul. Bydgoskiej 81). Tym samym, w jej imieniu wszystkich obecnych oraz przyszłych Klientów powiadamiamy, że Asia dostępna jest dla Państwa w  Nieruchomościach Furman oddział Al. Piastów 5, Piła, tel. komórkowy bez zmian 794 226 312, stacjonarny 0/67 351 50 50 w. 24.

więcej

NIERUCHOMOŚCI FURMAN – CHARYTATYWNIE

Po raz kolejny piękną inicjatywę wzięcia udziału w Szlachetnej Paczce podjęła Paulina Furman, zachęcając nas wszystkich do współpracy. Wybrała niezwykłą osobę – pana Tadeusza (75 lat), który jest samotnie żyjącym seniorem w bardzo trudnej sytuacji finansowej i bytowej. Choć trudno to sobie wyobrazić pan Tadeusz nie posiadał łóżka ani lodówki. A jego marzeniem było posiadanie encyklopedii oraz ciepłego płaszcza. Pomimo swojej ciężkiej sytuacji pan Tadeusz jest niesamowicie pozytywną osobą, interesuje się filozofią oraz metafizyką, lubi czytać czasopisma popularnonaukowe. 
Poniżej przedstawiamy relację wolontariusza z wręczenia Paczki p. Tadeuszowi oraz zdjęcia, które chyba najlepiej oddają istotę całego „zamieszania”.
Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.
Przed wniesieniem paczek do Pana Tadeusza wynieśliśmy jego starą wersalkę by zrobić miejsce w jego ciasnym mieszkaniu. Pierwsza wniesiona i skręcona została nowa wersalka. Po małym przemeblowaniu wstawiliśmy również nową lodówkę. Na koniec zostały wniesione paczki. Zdecydowanie najwięcej radości sprawiła nowa wersalka.
Co chce przekazać wolontariusz?
Bardzo dziękuje za przygotowanie paczki. Wszystko wyszło znakomicie! Odpowiedni prezent trafił w odpowiednie ręce. Cieszę się, że mogłem być częścią tego pięknego wydarzenia. Pozdrawiam i życzę wesołych i spokojnych świąt!
Co chce powiedzieć od siebie Rodzina?
Serdecznie dziękuję! Nie spodziewałem się tak pięknego prezentu. Pozdrawiam Państwa serdecznie, życzę miłości i wesołych świąt.

 

więcej

Szkolenie „Marka osobista agenta nieruchomości czyli jak komunikować by klienci wybrali Twoją firmę”

W celu doskonalenia swoich umiejętności Pani Paulina Wilkosz  uczestniczyła  w szkoleniu „ Marka osobista agenta nieruchomości czyli jak komunikować by klienci wybrali Twoją firmę”

 zorganizowanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami  w Poznaniu w dniu 05.12.2017r.

Szkolenie ukierunkowane było na filary budowy silnej marki osobistej agenta nieruchomości – jak

wykorzystać branding do budowy wartości postrzeganej. Jak wykorzystywać emocje w komunikacji marketingowej do sprzedaży nieruchomości. I wiele więcej!

więcej

OFERTA PRACY W NIERUCHOMOŚCI FURMAN (ODDZIAŁ WĄGROWIEC)

Firma Nieruchomości Furman jest liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonuje z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiada oddziały
w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Wałczu, Wągrowcu, Złotowie oraz w Poznaniu

Obecnie poszukujemy młodej, samodzielnej i przedsiębiorczej osoby do pracy w oddziale w Wągrowcu w charakterze:

Specjalisty ds. nieruchomości

Nr referencyjny ogłoszenia: WRC_11/2/2017

 

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie ofert sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości do bazy danych
 • Prezentacja nieruchomości
 • Promowanie nieruchomości dostępnymi kanałami
 • Kojarzenie stron transakcji
 • Kompletowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Pomoc i doradztwo dla klientów
 • Utrzymywanie profesjonalnych relacji z klientami

 

Wymagania:

 • Prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny)
 • Samodzielność  w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy
 • Wykształcenie wyższe
 • Kreatywność
 • Umiejętność słuchania, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków
 • Pozytywne nastawienie, determinację i wytrwałość
 • Mile widziane doświadczenie w sprzedaży oraz znajomość  j. angielskiego w stopniu komunikatywnym

Zapewniamy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze,
 • Wysoki standard pracy, w pełni wyposażone stanowisko pracy
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń
 • Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu kooperacji z innymi działami firmy lub spółkami grupy kapitałowej Grupy Furman
 • Dostęp do bardzo dużej bazy danych, atrakcyjnych nieruchomości lokalnych i ogólnopolskich, poprzez wewnętrzną sieć intranetową (możliwość pracy poza biurem)
 • System praktycznych szkoleń dla naszych współpracowników

 

CV + zdjęcie + list motywacyjny z zaznaczeniem nr referencyjnego ogłoszenia w nagłówku wiadomości prosimy przesyłać na adres e-mail: wagrowiec@furman24.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

Salon Poezji Anny Dymnej w Pile

Już dziś zapraszamy Państwa na wyjątkowe spotkanie z Anną Seniuk.
W ramach Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej w Pile aktorka przeczyta wiersze Bolesława Leśmiana.  W tym roku przypada 140. rocznica jego urodzin i 80. rocznica jego śmierci.
Następnie zaprosimy Państwa na spotkanie, które będzie rozmową o książce "Nietypowa baba jestem". Książka jest wywiadem, jaki przeprowadziła Magdalena Małecka - Wippich ze swoją mamą Anną Seniuk.

więcej

NOWOŚĆ NA NASZYM RYNKU – OFERTY NA PORTALACH MIEDZYNARODOWYCH

Współpracujemy z największymi globalnymi portalami, aby zapewnić Państwu międzynarodową ekspozycję ogłoszeń.

Od teraz Państwa ogłoszenie może zostać zamieszczone na 104 najlepszych portalach.

Każda oferta publikowana będzie w języku oryginalnym (j. polski) oraz automatycznie przetłumaczona na 16 innych.

Staramy się zapewnić dokładne i kompleksowe tłumaczenie – co pozwoli na dotarcie do nieograniczonej liczby użytkowników światowych portali zainteresowanych Twoją ofertą !

więcej

Gramy dla Leosia

Chcielibyśmy Wszystkich bardzo gorąco zaprosić do wzięcia udziału we wspaniałym festynie I nocnym turnieju gry w piłkę nożną „GRAMY DLA LEOSIA”.

Organizatorów wsparliśmy voucherami prezentowymi na usługi Grupy Furman.

 Przyjaciele taty małego Leosia, chorego na zespół „suszonej śliwki” zapraszają na festyn dla dzieci wraz z zabawą na dmuchanym zamku połączony z nocnym turniejem piłki nożnej dla dorosłych, który odbędzie się na ORLIKU  w Kotuniu w dniu 9-09-2017 (sobota).

W planach także grill oraz słodkie wypieki, a wszystko połączone z licytacją gadżetów, koszulek, piłek z autografami sportowców. Cały dochód zostanie przekazany na leczenie Leona Gierszewskiego.

Więcej informacji dostępnych jest pod linkami:

https://www.facebook.com/events/112491956054681/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2222%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D&pnref=story

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1598698556842031&set=gm.127214387915771&type=3&theater

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału !!!

więcej

Nowa firma w Programie Partnerskim Grupy Furman

Z radością informujemy, że kolejna firma przyłączyła się do Programu Partnerskiego Grupy Furman.

Tym razem nasi klienci otrzymają rabat w wysokości 15% na projekt wnętrz w firmie w
MONIKADESIGN mieszczącej się w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 17 http://monikadesign.eu

Tradycyjnie voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.

więcej

Losowanie drugiego niezapomnianego weekendu dla naszych klientów

W dniu 8-08-2017r. (wtorek) w Biurze Nieruchomości Furman przy ul. Bydgoskiej 81 w Pile odbyło się drugie losowanie z cyklu NIEZAPOMNIANE WEKENDY DLA NASZYCH KLIENTÓW.

W związku z tym z przyjemnością informujemy, że KARTĘ PODARUNKOWĄ TRAVELIST o wartości 1 000zł otrzymują Państwo Martyna i Jacek Sionda,

zaś VOUCHERY na usługi GRUPY FURMAN o wartości 300 zł każdy wylosowały Panie:

Urszula Skórska, Joanna Proń- Farkasinszka oraz Magdalena Kasprowicz.

Serdecznie gratulujemy!

więcej

24 godziny na dobę i minutę dłużej

Nieruchomości Furman z Krzysztofem Furman na czele z entuzjazmem wspierają kolejny projekt Kuby Korty „Ile ujedziemy, tyle pomożemy czyli 24 h na rowerze”.

Gdzie i kiedy?

Ostatni weekend lipca: 29-30.07 2017r., planowany start o godz. 12:00

Wydarzenie w większej części odbywać się będzie na płycie pilskiego lotniska.

Projekt polega na nieustannej, 24 godzinnej jeździe na rowerze z zabezpieczeniem technicznym oraz medycznym. Wszystko połączone będzie ze zbiórką pieniędzy, które w całości zostaną przeznaczone na cel charytatywny. Dla kogo?

 

więcej

„STYRO ANIMALS”

1 lipca 2017r. w pilskiej galerii VIVO miało miejsce niecodzienne wydarzenie, którego partnerem były NIERUCHOMOSCI FURMAN. 

więcej

Nowe licencje pośredników w Grupie Furman

Z radością informujemy, że kolejne osoby z Nieruchomości Furman otrzymały licencję zawodową. Tym razem licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami otrzymały: Pani Karina Szymańska (oddział Chodzież), licencja pośrednika nr 23345 oraz  Pani Katarzyna Pudłowska (oddział Czarnków), licencja pośrednia nr 23346.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

więcej

Salon Poezji Anny Dymnej w Pile

Muzyką do wiersza „Mury” w wykonaniu Karoliny Mechlińskiej (skrzypce) oraz Karola Szonowskiego (gitara) rozpoczął się 25-05-2017r. kolejny Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej w Pile. Tym razem mieliśmy przyjemność posłuchać wierszy Jacka Kaczmarskiego w interpretacji Mirosława Baki.

 

więcej

Polisy na życie

Już wkrótce kolejna nowość w zakresie świadczonych usług przez Grupę Furman.

Szukasz dobrego ubezpieczenia? Polisy na życie?

Informujemy, że już niebawem również taka usługa będzie realizowana przez panią Ewę Furman z Furman Finanse (Piła, ul. Roosevelta 40). Pani Ewa w dniu 11.05.2017 r. zdała egzamin dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych PZU.

Gratulujemy !

więcej

W związku z tym, że zawsze jesteśmy na bieżąco – pracownicy wszystkich biur Nieruchomości Furman w dniu 22 maja 2017r. wzięli udział w całodziennym szkoleniu z „Zasad prawa podatkowego oraz podatków w obrocie nieruchomościami”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Doradcę Podatkowego panią Alicję Rzemykowską. W trakcie spotkania omówiono min. kwestie związane z: .........

więcej

więcej

TURNIEJ OLDBOYÓW

PÓKI PIŁA W GRZE !

6 maja 2017r. odbył się III OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOYÓW  o Puchar Europosła Andrzeja Grzyba- Piła 2017.

Z dumą wspieraliśmy piłkarzy !

więcej

Gmina Piła ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Wawelskiej

Już wkrótce rozpocznie się remont ul. Wawelskiej !!!

Gmina Piła ogłosiła przetarg na przebudowę ulicy Wawelskiej. Wykonawcy mogą zgłaszać oferty lub wnioski  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do  21.06.2017. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://bip.pila.pl/content.php?cms_id=5156

Wartość robót szacuje się na około 17,5 milionów złotych brutto.

więcej

Program partnerski HOME PROFIT

więcej

Geoportale szczebla krajowego

więcej

Drzwi otwarte

więcej

Niezapomniane weekendy

więcej

Niezapomniane weekendy

więcej

Pilskie Targi Pracy

Szanowni Państwo,

po raz drugi w tym roku uczestniczyliśmy w Pilskich Targach Pracy.
Było nam miło przedstawić Państwu naszą ofertę i bardzo się cieszymy, że wielu z pośród Państwa zgłosiło chęć współpracy z nami .
Wszystkim odwiedzającym, a szczególnie tym zainteresowanym pracą u nas serdecznie dziękujemy !!!
Mamy nadzieję, że z niektórymi z Państwa będziemy mogli już w najbliższym czasie współpracować .
W następnych latach życzymy sobie rosnącej ilości odwiedzających.
Serdecznie zapraszamy na kolejną, tym razem wiosenną, edycję targów ! ! !
Do zobaczenia 
więcej

Certyfikat Specjalisty PFRN

Szanowni Państwo, bardzo miło nam poinformować, że w dniu 05.03.2016 r. został nadany nam, przez Polską Federację Rynku Nieruchomościami, tytuł Specjalisty PFRN w zakresie sprzedaży mieszkań. 

To już kolejny uwiarygadniający nas certyfikat.

więcej

Oferta pracy w Nieruchomości Furman

Nieruchomości Furman jest liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonuje z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiadamy oddziały w Pile, Poznaniu, Chodzieży, Czarnkowie, Wągrowcu i Wałczu.

 

Poszukujemy przedsiębiorczych, ambitnych osób do współpracy w charakterze:

Specjalisty ds. nieruchomości

Miejsce pracy: Chodzież

 

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie ofert sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości do bazy danych,
 • Pomoc i doradztwo dla klientów, prezentacja nieruchomości, obsługa transakcji, kompletowanie dokumentacji,
 • Wsparcie działań sprzedażowych w firmie,
 • Monitorowanie rynku nieruchomości,
 • Czynności administracyjno – biurowe,
 • Przygotowanie ofert nieruchomości,

 

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Zainteresowanie tematyką nieruchomości, chęć rozwoju i nauki nowych umiejętności,
 • Pozytywne nastawienie, determinacja i wytrwałość w realizacji własnych marzeń,

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w znanej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Dużą samodzielność i niezależność,
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,

CV + zdjęcie + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: marta.walinska@furman24.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, ze skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

Oferta pracy w Nieruchomości Furman

Nieruchomości Furman jest liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonuje z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiadamy oddziały w Pile, Poznaniu, Chodzieży, Czarnkowie, Wągrowcu i Wałczu.

 

Poszukujemy przedsiębiorczych, ambitnych osób do współpracy w charakterze:

Specjalisty ds. nieruchomości

Miejsce pracy: Czarnków

 

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie ofert sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości do bazy danych,
 • Pomoc i doradztwo dla klientów, prezentacja nieruchomości, obsługa transakcji, kompletowanie dokumentacji,
 • Wsparcie działań sprzedażowych w firmie,
 • Monitorowanie rynku nieruchomości,
 • Czynności administracyjno – biurowe,
 • Przygotowanie ofert nieruchomości,

 

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Zainteresowanie tematyką nieruchomości, chęć rozwoju i nauki nowych umiejętności,
 • Pozytywne nastawienie, determinacja i wytrwałość w realizacji własnych marzeń,

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w znanej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Dużą samodzielność i niezależność,
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,

 

 

 

CV + zdjęcie + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: marta.walinska@furman24.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, ze skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

Furman Finanse w Pilskiej Lidze Futsalu

Drużyna Furman Finanse rozpoczęła kolejny sezon w Pilskiej Lidze Futsalu. W ostatnim meczu pokonaliśmy team Eurodachu 4-2… i jesteśmy na 3-im miejscu w tabeli

więcej

IV Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery

W dniach 2-3 października Grupa Furman uczestniczyła w IV Pilskich Subregionalnych Targach Pracy i Kariery, które tradycyjnie odbyły się w Inwest-Parku. Podczas Targów, zaproponowaliśmy 3 oferty pracy. Osoby zainteresowane mogły w tych dniach uzyskać bliższe informacje na temat ofert jak również zapoznać się z usługami i działalnością firm wchodzących w skład Grupy Furman.
Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stanowisko. Do zobaczenia na kolejnych Targach.
 

więcej

Soccer Stars CUP

Turniej piłki nożnej dla dzieci Soccer Stars CUP można zaliczyć do bardzo udanych . Spisała się pogoda oraz dzieci , których było ponad 80 + rodzice i opiekunowie. Dzieci grały w 2 grupach wiekowych (żak i orlik) w systemie każdy z każdym. Ekipy reprezentowały takie miasta jak Kaczory, Wysoka, Wyrzysk, Szydłowo, Kotuń i Piła.
Współorganizatorem turnieju była Grupa Furman.

więcej

Wygraj marzenia, kolekcjonuj wspomnienia

12 czerwca ogłosiliśmy zwycięzców naszego konkurs KENIA pod hasłem „Wygraj marzenia, kolekcjonuj wspomnienia”!!! Na prośbę szczęśliwych zwycięzców wyraziliśmy zgodę na zmianę miejsca wycieczki o tej samej wartości. Pan Mariusz wraz z żoną Katarzyną, w ramach konkursu wybrali wspólną wycieczkę do Grecji.
Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług i zapraszamy wszystkich Państwa do oddziałów Nieruchomości Furman.

więcej

Liga deblowa sezonu 2014/2015 - zakończenie

W sobotę 1 sierpnia odbyło się uroczyste zakończenie ligi tenisowej „Furman Finanse”. Nagrody wszystkim zawodnikom wręczał Adaś Furman.

Liga deblowa sezonu 2014/2015 w tenisie ziemnym pod patronatem Furman Finanse dobiegła końca. Wystartowało w niej, aż 28 par męskich oraz 10 kobiecych. Zawodnicy rozgrywali mecze w grupach każdy z każdym, a następnie cztery najlepsze pary wchodziły do play-offu grając wielki finał. Ten sezon zaliczył wiele niespodzianek, para Maret-Polaszek odpadła już w ćwierćfinale czy Andrzejewski-Spychalski odpadli w drugiej rundzie.

Wyniki debla mężczyzn:

1. Marzec Piotr - Narożyński Jarosław ( wygrali po raz drugi)

2. Pilecki Raymund - Dłużak Tomasz

3. Furman Krzysztof - Szczeciński Mariusz

    Sagan Andrzej - Wytwicki Artur

 

Debel kobiet:

1. Jankowska Martyna - Iwicka Sonia

2. Wiącek Wiktoria-Nowak Wanda

3. Dróżdż Anna - Stępień Brygida

    Stanek Beata-Wątroba Małgorzata

więcej

Wygraj marzenia, kolekcjonuj wspomnienia

Z radością informujemy o zbliżającym się rozstrzygnięciu naszego konkursu KENIA pod hasłem „Wygraj marzenia, kolekcjonuj wspomnienia”!!! Z tej okazji zapraszamy wszystkich Państwa na oficjalne losowanie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca o godz. 15:00 w biurze Nieruchomości Furman przy Al. Piastów 5. W losowaniu wezmą udział wypełnione i zebrane kupony  z Oddziałów Nieruchomości Furman i firm skupionych w Grupie Furman. Podczas wydarzenia będzie obecna TV Asta a materiał będą mogli Państwo obejrzeć w Kurierze Pilskim. Wszystkim uczestnikom naszego egzotycznego konkursu życzymy powodzenia!!!

więcej

Program rabatowy Teraprofit

Zdobądź cenne rabaty! Wszystkim naszym klientom, którzy dokonają zakupu bądź sprzedaży lub wynajmu bądź najmu nieruchomości, oferujemy dodatkowe rabaty w ponad 90 sklepach. Już dzisiaj skorzystaj z oferty naszych biur i ciesz się mnóstwem rabatów. Poniżej lista sklepów objętych programem rabatowym. Szczegóły oraz warunki promocji dostępne w biurach. Zapraszamy do naszych oddziałów.

więcej

Drzwi otwarte - Dni Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami

Z okazji Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami przypadającego na 30 marca zapraszamy Państwa do naszych oddziałów na „Drzwi Otwarte”. W ramach ogólnopolskiej akcji, której organizatorem jest PFRN i która rokrocznie prowadzona jest z udziałem naszych biur, zachęcamy wszystkich do skorzystania z darmowej konsultacji. W tym dniu do Państwa dyspozycji będą nasi licencjonowani pośrednicy. Konsultacje będą odbywać się zarówno w oddziałach jak i telefonicznie w godz. 10:00-14:00. Każdy z Państwa może otrzymać fachową wiedzę m.in. z zakresu procedur i dokumentów niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości jak i zapoznać się z aktualnymi ofertami.

Korzystając z wiedzy oraz doświadczenie naszych specjalistów, zaoszczędzą Państwo czas oraz zapewnią sobie komfort spokoju.

Zapraszamy na konsultacje do naszych trzech oddziałów Nieruchomości Furman lub dzwoniąc pod wskazane numery:

Oddział Piastów: Al. Piastów 5; tel. 67 351 50 50
Oddział Bydgoska: ul. Bydgoskiej 81 tel. 67 213 70 70
Oddział Okrzei: ul. Okrzei 16/12. tel. 67 351 88 88

więcej

Trwa Egzotyczna Promocja dla KLIENTÓW Grupy Furman!!!

Trwa Egzotyczna Promocja dla KLIENTÓW Grupy Furman!!!
Pod hasłem "Wygraj marzenia. Kolekcjonuj wspomnienia".
Każda osoba, która skorzysta z usług firm skupionych w GRUPIE FURMAN (tj. Nieruchomości Furman, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego PROFIT, Furman Finanse) weźmie udział w losowaniu wycieczki KENII! Wystarczy kupić lub sprzedać nieruchomość, zlecić wykonanie wyceny nieruchomości, skorzystać z usługi kredytowej i wypełnić kupon konkursowy.

Promocję rozpoczęliśmy 6 czerwca 2014 i potrwa ona do końca maja. Losowanie już w czerwcu.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Do najwyższej jakości usług i najlepszej oferty nieruchomości dokładamy dzisiaj możliwość wygrania egzotycznej wycieczki do Afryki!

Szczegóły promocji w biurach Grupy Furman.

więcej

NOWY ODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI FURMAN W PILE ul. OKRZEI 16/12

Miło nam poinformować, że otworzyliśmy dla Klientów z Piły i okolic nowy oddział.

Mając na uwadze potrzeby naszych klientów rozwijamy sieć oddziałów tak, by umożliwić jak najlepszy dostęp do naszych usług na lokalnym rynku.

Zapraszamy !

Doświadczeni pośrednicy, wspierani ponad 20-letnim już doświadczeniem firmy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach  10.00 do 18.00. Nowy oddział mieści się przy ulicy OKRZEI 16/12 w Pile. Szczegółowych informacji na temat oferty biura można uzyskać dzwoniąc pod numer 67/ 351 88 88 lub bezpośrednio do pośredników:  Wilkosz Paulina 730 692 499, Wyrwich Eliza 535 638 165

więcej

Spotkanie z Panem Jerzym Stępniem

Grupa Furman jest jednym ze sponsorów spotkania z byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego Panem Jerzym Stępniem

Organizatorem spotkania jest Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile

Spotkanie odbędzie się w siedzibie uczelni w Pile przy ul. Kołobrzeskiej 15

10 grudnia 2014 (środa) o godz. 16:00

Serdecznie zapraszamy

więcej

Nowi współpracownicy w Grupie Furman

W październiku do grona współpracowników dołączyły dwie nowe osoby, Pani Wiesława Pepke oraz Pani Elżbieta Oskierko-Mikanowicz. Panie wzmocnią skład oddziału czarnkowskiego Nieruchomości Furman jako specjalistki ds. nieruchomości.

Pani Wiesława to absolwentka Studium Medycznego w Toruniu -kierunek pracownik socjalny. Związana zawodowo przez wiele lat z Zespołem Opieki Zdrowotnej. Przez kilkanaście lat współpracowała z firma ZEPTER jako konsultant handlowy.

Pani Elżbieta jest absolwentką Politechniki Koszalińskiej – kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. W 2006r. ukończyła studia podyplomowe w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – Akademia Menadżera – Zarządzanie Finansami. W roku 2010 ukończyła studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami – Wycena nieruchomości. Obecnie realizuje praktykę zawodową z zakresu szacowania nieruchomości. Doświadczenie w pracy z klientem zdobyła pracując w międzynarodowej firmie realizując zadania inwestycyjne związane z modernizacją maszyn, urządzeń i obiektów budowlanych.

więcej

Kolejne licencje zawodowe w Grupie Furman

Z dumą przekazujemy Państwu wiadomość, że w Grupie Furman kolejne dwie osoby uzyskały licencje zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Do grona pośredników dołączyły koleżanki z oddziału w Chodzieży: Kinga Kędziora i Dominika Niedbalsaka.
Serdecznie gratulujemy!

więcej

Wyróżnienie w kategorii "Instytucje Finansowe 2013/2014" dla Furman Finanse

Z wielką przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że firma Furman Finanse otrzymała wyróżnienie w kategorii "Instytucje Finansowe 2013/2014" w X Edycji Konkursu im. Stanisława Staszica organizowanego przez Izbę Gospodarczą Północnej Wielkopolski.

więcej

Karta dużej rodziny

Z Kartą Dużej Rodziny w naszym biurze w Chodzieży rabat 10 %! Zapraszamy!

więcej

Wirtualne spacery po nieruchomościach

Szanowni Państwo

 

Już dziś przygotowaliśmy dla Państwa dodatkową możliwość skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo profesjonalnej sesji zdjęciowej nieruchomości lub niezbędne jest wykonanie wirtualnego spaceru zapraszamy do współpracy!

Prezentacje 3 D (wirtualne spacery)  to innowacyjna a jednocześnie sprawdzona metoda prezentacji nieruchomości. Nie tylko do celów jej sprzedaży. Doskonale sprawdza się w wielu branżach jako jeden z elementów prezentacji nieruchomości.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tomasz.pierzgalski@grupafurman.pl

więcej

Nowa firma w Programie Partnerskim Grupy Furman

Z radością informujemy, że udało się pozyskać kolejną firmę Programu Partnerskiego Grupy Furman.

Tym razem nasi klienci otrzymają przy zakupie produktów renomowanej firmy DRUTEX, parapety pcv gratis. Firma "Sezam" Piotr Przybylski zaprasza Państwa do swojej siedziby w Pile na ul. Ludowej 17.
Tradycyjnie voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.


więcej

Szkolenie w Grupie Furman

Szanowni Klienci, aby stale utrzymywać wysoki poziom usług ciągle podnosimy nasze kwalifikacje.

W dniu 10 października 2014 r. wszyscy pracownicy i współpracownicy firm Grupy Furman (Nieruchomości Furman, Emmerson A1 s.c., LOKUM Pośrednictwo Nieruchomości, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego "Profit" s.c. uczestniczyli w szkoleniu branżowym:

„Kompendium wiedzy z prawa budowlanego na temat działek budowlanych – służebności gruntowych, możliwość zabudowy działki, zmiany jej przeznaczenia oraz zagadnienie dróg dojazdowych do działek w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami”.

Szkolenie poprowadził Pan Adam Kudyk. Prawnik. Właściciel Firmy Adam Kudyk Consulting Nieruchomości w Krakowie. Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

więcej

Egzotyczna Promocja dla KLIENTÓW Grupy Furman!!!

Pod hasłem "Wygraj marzenia. Kolekcjonuj wspomnienia" ruszamy z nową promocją dla Państwa!

Każda osoba, która skorzysta z usług firm skupionych w GRUPIE FURMAN (tj. Nieruchomości Furman, Emmerson A1 s.c., Lokum Nieruchomości, Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego PROFIT, Furman Finanse) weźmie udział w losowaniu wycieczki KENII! Wystarczy kupić lub sprzedać nieruchomość, zlecić wykonanie wyceny nieruchomości, skorzystać z usługi kredytowej i wypełnić kupon konkursowy.

Promocję rozpoczęliśmy 6 czerwca 2014 i potrwa przez okrągły rok.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Do najwyższej jakości usług i najlepszej oferty nieruchomości dokładamy dzisiaj możliwość wygrania egzotycznej wycieczki do Afryki!

Szczegóły promocji w biurach Grupy Furman.

 

więcej

Pracownicy i współpracownicy Grupy Furman, nieustannie podnoszą swoje kwalifikację i poszerzają wiedzę,
aby w jeszcze bardziej profesjonalny sposób zapewnić Państwu kompetentną obsługę.
W związku z tym najbliższy piątek 10 października wszyscy nasi pracownicy wezmą udział w szkoleniu „Kompendium wiedzy z prawa budowlanego na temat działek budowlanych – służebności gruntowych, możliwość zabudowy działki, zmiany jej przeznaczenia oraz zagadnienie dróg dojazdowych do działek w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami”.
Niestety w tym dniu nasze biura będą nieczynne.
 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy
więcej

II Subregionalne Targi Pracy

W dniach 26 i 27 września 2014 r.  Grupa Furman uczestniczyła w II Subregionalnych Targach Pracy, które odbyły się w pilskim Inwest Parku. Nasza Grupa zaproponowała 4 stanowiska pracy dla poszukujących.

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko. Do zobaczenia na kolejnych Targach.

więcej

Spotkanie w Klubie Dialogu Krzysztofem Piesiewiczem

Grupa Furman jest sponsorem spotkania z Panem Krzysztofem Piesiewiczem.

Spotkanie odbędzie się 8.10.2014 r. w RCK w ramach spotkania w Klubie Dialog.

Zapraszamy.

więcej

Zapraszamy na szkolenie

Nieruchomości Furman

zaprasza do udziału w szkoleniu

„Kompendium wiedzy z prawa budowlanego na temat działek budowlanych – służebności gruntowych, możliwość zabudowy działki, zmiany jej przeznaczenia oraz zagadnienie dróg dojazdowych do działek w praktyce obrotu i zarządzania nieruchomościami”

które odbędzie się 10 października 2014 r. (piątek)  w godz. 09:30-18:00

MIEJSCE SZKOLENIA: Invest Park, ul. Henryka Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła

PROWADZĄCY: Adam Kudyk

Podczas szkolenia będą omawiane przykłady praktyczne związane z tematem szkolenia oraz orzecznictwo sądowe.

Szczegółowe informacje na temat prowadzącego, harmonogramu szkolenia oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo w załączniku.

Koszt szkolenia wynosi :

190 zł netto, słownie: sto dziewięćdziesiąt złotych netto

i obejmuje koszty organizacyjne, catering, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.

Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Nieruchomości Furman:

96 1240 1705 1111 0000 1903 7536

Druk formularza zgłoszenia wraz z kopią wpłaty proszę przesłać do dnia 01.10.2014 r.

pocztą elektroniczną na adres: hanna.welniak@grupafurman.pl

lub faksem na numer:  67 215 44 99 wew. 30

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00-16:00

 

W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne szkolenia o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dokonanej wpłaty.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

 

Załącznik nr 1 - formularz zgłoszenia

Załącznik nr 2 - harmonogram

więcej

Nowa firma w Programie Partnerskim Grupy Furman

Z radością informujemy, że udało się pozyskać kolejną firmę Programu Partnerskiego Grupy Furman.

Tym razem nasi klienci otrzymają rabat w wysokości 10% na meble pod wymiar i usługi stolarskie. Firma JM MEBLE USŁUGI STOLARSKIE, wykona dla Państwa kuchnie, szafy, garderoby, meble sklepowe, biurowe i nietypowe zabudowy.
Tradycyjnie voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna
i sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.

więcej

Polecamy uwadze słowa Pana Prezydenta

Polecamy uwadze słowa Pana Prezydenta

"Nieruchomości nie da się zgubić, ani ukraść, ani nie można ich komuś odebrać.
Zakupione z rozsądkiem, zapłacone w całości i zarządzane z ostrożnością,
są najbezpieczniejszą inwestycją na świecie".

Franklin D. Roosvelt

Życzmy Państwu zawsze i tylko udanych inwestycji w nieruchomości.

więcej

V edycja Pilskiego Biegu Przełajowego

Uprzejmie informujemy o nowej imprezie sponsorowanej przez Grupę Furman.
Tym razem (a w zasadzie tradycyjnie) wsparliśmy imprezę sportową.
To już V edycja Pilskiego Biegu Przełajowego, tym razem na dystansie 10 km.

Zapraszamy kibiców i uczestników, jeszcze są wolne miejsca

więcej

Pilnie poszukujemy mieszkań i domów do wynajęcia

W związku z rosnącym zainteresowaniem wynajem na terenie Piły i bezpośredniej okolicy, dla zdecydowanych klientów, pilnie poszukujemy mieszkań i domów do wynajęcia.

W chwili obecnej szukamy do wynajęcia nieruchomości zarówno umeblowanych jak i nieumeblowanych.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikami firmy pod nr telefonu 67 351 50 50 lub maila biuro@furman24.pl

więcej

Praca w Nieruchomości Furman

Nieruchomości Furman jest liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonuje z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiadamy oddziały w Pile, Poznaniu, Chodzieży, Czarnkowie, Wągrowcu i Wałczu.

 

Poszukujemy przedsiębiorczych, ambitnych osób do współpracy w charakterze:

Specjalisty ds. nieruchomości

Miejsce pracy: Czarnków

 

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie ofert sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości do bazy danych,
 • Pomoc i doradztwo dla klientów, prezentacja nieruchomości, obsługa transakcji, kompletowanie dokumentacji,
 • Wsparcie działań sprzedażowych w firmie,
 • Monitorowanie rynku nieruchomości,
 • Czynności administracyjno – biurowe,
 • Przygotowanie ofert nieruchomości,

 

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Zainteresowanie tematyką nieruchomości, chęć rozwoju i nauki nowych umiejętności,
 • Pozytywne nastawienie, determinacja i wytrwałość w realizacji własnych marzeń,

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
 • Pracę w znanej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • Dużą samodzielność i niezależność,
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,

 

 

 

CV + zdjęcie + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: marta.walinska@furman24.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, ze skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

Bezpieczny najem

więcej

Nowy współpracownik w Grupie Furman

NOWY WSPÓŁPRACOWNIK NIERUCHOMOŚCI FURMAN
Do grona naszych współpracowników dołączyła Pani Magdalena Robakowska,
zajmując stanowisko Specjalisty ds nieruchomości.

 

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych, kierunek biologia.

Ostatnie lata zawodowe związane były z branżą farmaceutyczną. Dzięki pracy na stanowisku związanym ze sprzedażą odbyła szereg szkoleń doskonalących pracę z klientem m.in.: "Psychologia komunikacji, budowanie zespołu i utrzymywanie relacji z klientami i współpracownikami", "Analiza transakcyjna, jako droga do budowania relacji z klientami", "Doskonalenie umiejętności handlowych".

więcej

Nowa Firma w Programie Partnerskim Grupy Furman

Z radością informujemy, że udało się pozyskać kolejną firmę Programu Partnerskiego Grupy Furman.

Tym razem nasi klienci otrzymają rabat w wysokości 10% na usługi transportowe i przeprowadzki. Firma Usługi Transportowe Michał Walerowski siedzibę ma w Sarbce. http://transport-przeprowadzki-pila.pl/

Tradycyjnie voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.

więcej

Zarządzanie innowacją

Firma Nieruchomości  Furman od stycznia 2014r. brała udział w projekcie "Zarządzanie innowacją" zorganizowanym przez Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskie oraz F 5 Konsulting. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie w firmie Nieruchomości Furman innowacji, które podniosą konkurencyjność firmy i przyczynią się do wypracowania dodatkowych propozycji i korzyści dla naszych klientów. W ramach projektu została przeprowadzona analiza przedsiębiorstwa  i jej potencjału innowacyjnego,  jak również warsztaty kreatywne w celu wypracowania rozwiązań innowacyjnych. W tej chwili trwają prace nad dalszym rozwojem pomysłów innowacyjnych i ich wdrożeniem w firmie. Dodatkowo pracownicy Nieruchomości Furman byli przeszkoli w zakresie zarządzania projektami i zarządzania kreatywnością. Wszystkie działania przeprowadzono abyśmy w jeszcze większym stopniu odpowiadali na oczekiwania naszych Klientów.

 

więcej

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

W dniu 4 czerwca 2014 r. odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Do władz Stowarzyszenia wybrany został również nasz współpracownik, Marcin Zamojda, który w Grupie Furman piastuje stanowisko Dyrektora Działu Pośrednictwa,.

W nowym zarządzie Marcin Zamojda, będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia.

Na kolejną kadencję do Komisji Rewizyjnej został wybrany ponownie Krzysztof Furman.

Serdecznie gratulujemy.

więcej

Oferta Pracy w Nieruchomościach Furman

Nieruchomości Furman jest liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonuje z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiada oddziały w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Wałczu, Wągrowcu oraz w Poznaniu.

poszukuje przedsiębiorczych, ambitnych osób do współpracy w charakterze:

Specjalisty ds. obsługi klienta

Nr referencyjny: PO_06/2014

Specjalisty ds. nieruchomości
Miejsce pracy: Wągrowiec

Nr referencyjny: PO_07/2014

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie ofert sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości do bazy danych,
 • Pomoc i doradztwo dla klientów, prezentacja nieruchomości, obsługa transakcji, kompletowanie dokumentacji,
 • Wsparcie działań sprzedażowych w firmie,
 • Monitorowanie rynku nieruchomości,
 • Czynności administracyjno – biurowe,
 • Przygotowanie ofert nieruchomości,

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem,
 • Pozytywne nastawienie, determinację i wytrwałość w realizacji własnych marzeń,

Oferujemy:

 •  Stabilne zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin
 •  Pracę w znanej i dynamicznie rozwijającej się firmie
 •  Dużą samodzielność i niezależność
 • Narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań

 

CV + zdjęcie + list motywacyjny z zaznaczeniem nr referencyjnego w nagłówku wiadomości prosimy przesyłać na adres e-mail: iwona.kulczynska@furman24.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

Chodzieskie Targi Gospodarcze

W sobotę 7 czerwca na terenie Chodzieskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży odbyły się kolejne Chodzieskie Targi Gospodarcze. Na targach przedstawiało swoją ofertę kilkadziesiąt firm z Chodzieży i okolic jak również banki i urzędy. Tym razem wśród wystawców znalazło się stoisko Nieruchomości Furman oraz Furman Finanse.

Frekwencja była bardzo duża, nasze stoisko odwiedziło mnóstwo osób, w tym wielu naszych klientów.

Wszystkim klientom i wystawcom dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy do naszych biur!

więcej

Obchody 25 rocznicy wyborów czerwcowych w Pile

Informujemy, ze Grupa Furman przyłączyła się do wsparcia obchodów 25 rocznicy wyborów czerwcowych w Pile. Z tej okazji 5 i 6 czerwca odbędzie się miedzy innymi pokaz filmów Andrzeja Wajdy pt. "Drogi do wolności". W Klubie Muzycznym Scena będzie można obejrzeć wybrane dzieło tego znakomitego reżysera. Wstęp na wszystkie projekcje jest oczywiście wolny.
Jesteśmy dumni mogąc wspierać taka inicjatywę.
Zapraszamy Państwa serdecznie!

więcej

Filar XX lecia

W dniach 24-25 maja br. w Bydgoszczy odbył się XIX Kongres Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości. Kongres to co roku największe spotkanie ludzi
z branży nieruchomości z całej Polski. Hasło tegorocznego spotkania
brzmiało: Nieruchomości. Nauka. Biznes.
Grupę Furman reprezentowali: Angela Nyga, Iwona Kulczyńska, Paweł Warzybok,
Krzyszof Furman i Marcin Zamojda.

Kongres PFRN połączony był z obchodami XX-lecia Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
W trakcie wieczornego bankietu wręczano nagrody i podziękowania. Jedno z
wyróżnień trafiło do Pana Krzysztofa Furman właściciela Nieruchomości
Furman.
Pan Krzysztof otrzymał nagrodę: "FILAR XX lecia",  za całokształt
działalności za rzecz Kujawsko Pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników
Nieruchomości.

Serdecznie gratulujemy!

więcej

Nowa licencja w Grupie Furman

Z radością informujemy, ze nasza Pani Agnieszka Mysiak z oddziału Nieruchomości Furman w Wągrowcu właśnie otrzymała licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami PFRN. To kolejna osoba w Grupie Furman, która posiada licencję zawodową PFRN.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!

więcej

EURO GMINA nasze miasto otrzymało tytuł MIASTA ROKU

Jako mieszkańcy Piły z dumą i radością dzielimy się kolejną dobrą informacją.
W marcu bieżącego roku w plebiscycie EURO GMINA nasze miasto otrzymało tytuł MIASTA ROKU!!!|
Ponadto prezydent Piły, Pan Piotr Głowski otrzymał tytuł PREZYDENTA ROKU!

Bardzo się cieszymy i gratulujemy sukcesu!

więcej

Nieruchomości Furman uczestniczy w Warsztatach ,,DESIGN

Nieruchomości Furman uczestniczy w Warsztatach ,,DESIGN” realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Warsztaty realizowane są w ramach projektu  pn. „Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.2 - Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw).

więcej

Kanczendzonga North Face Expedition 2014

Z dumą informujemy, że właściciel Grupy Furman, Pan Krzysztof Furman był jednym ze współfinansujących wyprawę górską

 Kanczendzonga North Face Expedition 2014.

W tej międzynarodowej wyprawie, na trzecią najwyższą górę świata, jednym z uczestników był znany polski himalaista Pan Adam Bielecki.  Celem wyprawy na Kanczendzongę (8585 m.n.p.m.) było wytyczenie nowej trasy na północnej ścianie tej góry.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w poniższym linku:

http://podroze.onet.pl/aktualnosci/wyprawa-na-kanczendzonge-adama-bieleckiego-i-denisa-urubko-kangchenjunga-north-face/b87w0

 

więcej

Nowa firma w Programie Partnerskim Grupy Furman

Z radością informujemy, że udało się pozyskać kolejną firmę Programu Partnerskiego Grupy Furman.

Tym razem nasi klienci otrzymają rabat w wysokości 10% na produkty DRE, Invado, Balterio, Quick-step oraz wszystkie podłogi drewniane dostępne w firmie w DDD mieszczącej się w Pile przy ul. Kossaka 101 http://www.ddd.com.pl/

Tradycyjnie voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.

więcej

Oferta pracy

Nieruchomości Furman jest liderem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na regionalnym rynku. Funkcjonuje z powodzeniem od 1992 roku. W chwili obecnej posiada oddziały w Pile, Chodzieży, Czarnkowie, Wałczu, Wągrowcu oraz w Poznaniu.

do jednej z firm w Grupie Furman poszukujemy

przedsiębiorczych, ambitnych osób do współpracy w charakterze:

Specjalisty ds. nieruchomości
Miejsce pracy: Piła

Nr referencyjny: PO_03/2014

 

Obowiązki:

 • Pozyskiwanie ofert sprzedaży, zakupu i wynajmu nieruchomości do bazy danych
 • Pomoc i doradztwo dla klientów, przyjmowanie nieruchomości do sprzedaży, prezentacja nieruchomości, obsługa transakcji, kompletowanie dokumentacji

Wymagania:

 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B (wymóg konieczny),
 • Wykształcenie co najmniej średnie (preferowane wyższe),
 • Samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem
 • Pozytywne nastawienie, determinację i wytrwałość w realizacji własnych marzeń

 

CV + zdjęcie + list motywacyjny z zaznaczeniem nr referencyjnego w nagłówku wiadomości prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@grupafurman.pl

Wszystkim kandydatom gwarantujemy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji teraz oraz w przyszłości (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

więcej

Program Partnerski Grupy Furman

W miesiącu kwietniu do Programu Partnerskiego Grupy Furman dołączyła kolejna firma.
Tym razem klienci Grupy Furman otrzymają rabat w firmie Geo Tech Badania Geologiczne i Środowiskowe.
Rabat w wysokości 10 % będzie dotyczył Sprawozdania z badań geotechnicznych oraz sporządzenia Dokumentacji z badań i opinii geotechnicznej. Oba dokumenty wydają się niezbędne przed decyzją o zakupie działki na tak zwanym trudnym terenie.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług. Kupuj bezpiecznie!

więcej

Zarządzanie procesem sprzedaży - Sprzedawca naszych czasów

Szanowni Klienci, aby stale utrzymywać wysoki poziom usług ciągle podnosimy nasze kwalifikacje.

W dniach 24-25 kwietnia 2014 r. pośrednicy nieruchomości z firm Grupy Furman: Agnieszka Matlak, Paulina Wilkosz, Marcin Kelich, Dawid Sokołowski uczestniczyli w szkoleniu branżowym "Zarządzanie procesem sprzedaży - Sprzedawca naszych czasów" zorganizowanym przez Morizon S.A. w ramach projektu "Standardy pracy pośredników nieruchomości w oparciu o kompetencje zarządcze i ZZL"

 

więcej

III Ćwiartka Muzyczna

1 maja 2014 odbędzie się już III Ćwiartka Muzyczna. Bieg na 10,5 km jest zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Wielkopolski.

Tradycyjnie już Grupa Furman wspiera tą inicjatywę.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa i kibicowania!

Ponadto w tym roku po raz pierwszy odbędzie się Sztafeta Biznesu. O godzinie 14:00 aż 12 zespołów z lokalnych firm wystartuje do wspólnego biegu

W obu biegach Grupa Furman oczywiście będzie miała swoje reprezentacje.

 

więcej

Rabat w Praktikerze w ramach Programu Partnerskiego Grupy Furman

Przypominamy Państwu, że w ramach Programu Partnerskiego Grupy Furman nadal nasi klienci otrzymają rabat w wysokości 10% na zakupy w Hipermarkecie Budowlanym Praktiker, Piła, ul. 500-lecia Piły 5

Voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna i sprzedaży działki niezabudowanej lub domy przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.

Zapraszamy!

więcej

Nowa firma w Programie Partnerskim Grupy Furman

Z radością informujemy, że udało się pozyskać kolejną firmę Programu Partnerskiego Grupy Furman.
Tym razem nasi klienci otrzymają rabat w wysokości na zakupy w EL Centro - Domus w Pile przy ul. Kossaka 8 (www.domus.pl)
Tradycyjnie voucher rabatowy dodajemy do każdej transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości przeprowadzonej za pośrednictwem naszych firm.

więcej

Pilnie poszukujemy mieszkań i domów do wynajęcia

W związku z rosnącym zainteresowaniem wynajem na terenie Piły i bezpośredniej okolicy, dla zdecydowanych klientów, pilnie poszukujemy mieszkań i domów do wynajęcia.

W chwili obecnej szukamy do wynajęcia nieruchomości zarówno umeblowanych jak i nieumeblowanych.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z pracownikami firmy pod nr telefonu 67 351 50 50 lub maila biuro@furman24.pl

więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem